Pogosta vprašanja

Splošna vprašanja o sončnih elektrarnah

Kaj je "Net-metering" ali neto meritev ?

Net-metering oz. neto meritev je poseben način priključitve in obračuna električne energije ter predstavlja spremenjen pristop od dosedanjega sistema podpor proizvajalcem električne energije iz sončnih elektrarn.

Neto meritev deluje na osnovi števca električne energije, ki se vrti v obe smeri. Takrat, ko sončna elektrarna proizvaja več električne energije, kot jo objekt troši, viške oddaja v omrežje (podnevi). Ponoči, ko sončna elektrarna ne proizvaja energije, pa objekt jemlje električno energijo iz omrežja. Na ta način deluje električno omrežje kot hranilnik električne energije.

Obračunsko obdobje neto meritev zajema celotno koledarsko leto. Ker je proizvedena količina električne energije v sončnih elektrarnah v poletnih mesecih višja kot pozimi, lahko proizvedene viške električne energije, proizvedene poleti, porabimo brezplačno pozimi.

Vlada RS je 11.12.2015 sprejela Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki je začela veljati 15.1.2016. Uredba na novo dovoljuje priklop sončne elektrarne skupne nazivne moči do 11 kVA, ki ne sme presegati moči priključka za lastni odjem.

Predlog uredbe določa ukrepe za spodbujanje samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov, pogoje za priključitev naprave za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, varnostne zahteve, način obračunavanja oddane in prevzete električne energije ter administrativni postopek za priključitev naprave na notranjo inštalacijo stavbe.

Bistvo uredbe o samooskrbi z električno energijo:

  • Neto merjenje električne energije poteka na letnem nivoju. Neto merjenje omogoča lastniku naprave za samooskrbo, da višek proizvedene električne energije posodi v omrežje (energija se porabi na lokalnem nivoju, v bližnjih stavbah) ter jo vzame iz omrežja, ko naprava ne proizvaja energije.
  • Lastniki naprav za samooskrbo bodo tako za celo leto prejeli samo en račun za električno energijo, ki bo upošteval razliko med porabljeno in proizvedeno električno energijo. Če bo naprava za samooskrbo pravilno dimenzionirana, lastnik naprave praktično ne bo imel stroškov z električno energijo, saj je bo na letni ravni proizvedel toliko, kot je bo tudi porabil.
  • V primeru viškov energije bo te brezplačno prevzel dobavitelj električne energije, s katerim ima lastnik naprave sklenjeno pogodbo o neto dobavi.
  • Lastnik naprave bo moral še vedno plačevati stroške omrežnine in prispevka za SPTE in OVE, ki so vezani na obračunsko moč odjemnega mesta.
  • Da se bo mehanizem uvajal postopoma, je postavljena letna kvota moči naprav, ki se bodo lahko priključile na ta način, in sicer 10 MVA. Poleg tega je omejena velikost oziroma nazivna moč naprave na 11 kVA, oziroma moč ne sme biti večja od obstoječe priključne moči  odjemnega mesta.
  • Ker se naprava za samooskrbo priključi na notranjo inštalacijo stavbe, se obstoječe merilno mesto stavbe ne spreminja.
  • Edina sprememba, ki je potrebna, je zamenjava obstoječega števca z novim dvosmernim, ki omogoča tudi daljinsko odčitavanje. Zato se v veliki meri tudi poenostavi administrativni postopek.
  • Lastnik naprave bo moral zaprositi za dopolnitev oziroma spremembo obstoječega soglasja za priključitev in skleniti z dobaviteljem pogodbo o neto dobavi.

Po sprejetju uredbe o samooskrbi lahko vsakdo postavi sončno elektrarno na svoji stavbi, pri tem pa mu ni treba ustanavljati firme ali se registrirati kot s. p., plačevati dodatnih davkov, se bati odvzema pokojnine, štipendije ali povečanega plačila vrtca.

Net-metering je v različnih različicah uveljavljen že v večjih državah EU (Belgija, Nizozemska, Danska, Italija, Ciper, Grčija, Madžarska, Latvija), uporabljajo ga že skoraj vse zvezne države ZDA in Kanada.

Na spodnji povezavi si poglejte prikaz izračuna interne stopnje donosa investicije dveh tipičnih primerov sončnih elektrarn za samooskrbo.

http://www.soncnipaketi.si/media/uploads/Izracuni/Clanek%2012-2015_Rev1.pdf

V primeru, da vas zanima sončna elektrarna za samooskrbo, nam pišite in potrudili se bomo, da vam ponudimo kar želite.

Kako lahko enostavno izračunam velikost sončne elektrarne, ki jo želim postaviti na razpoložljiv obsijan prostor ?

Z nekaj enostavnimi izračuni pridemo hitro do rezultata. Izmerite velikost razpoložljivega, s soncem obsijanega prostora, njegovo širino Š in njegovo višino V. Širino Š delite z 1m (povprečna širina sončnega modula)=A, višino V z 1,7m (povprečna višina sončnega modula)=B, rezultata zmnožite (A*B) in zaokrožite na celo število =C. Celo število C zmnožite z 250Wp (povprečna moč modula), delite s 1000 in rezultat je moč vaše sončne elektrarne, podana v standardni enoti za moč sončnih elektrarn kWp.

Kaj je "Domača sončna energija" ?

Domača sončna energija je sistem mikro sončne elektrarne, ki je pripravljen za takojšno uporabo. S pomočjo električnega vtikača se priklopi na običajno vtičnico hišnega omrežja električne energije.

Za priklop ne potrebujete dovoljenj ali zamudne birokracije.

Sistem domače sončne energije se priklopi kot vsak drugi običajni porabnik električne energije.


Več si preberite v predstavitveni brošuri.

Zakaj bi vložil svoj denar v sončno elektrarno ?

S stališča ohranjanja narave in okolja je sončna energija okolju najprijaznejša oblika energije. Sončno sevanje je brezplačno, ni od nikogar in ga še dolgo časa ne bo zmanjkalo. Naložba v sončno elektrarno je naložba ekološko osveščenih ljudi, vizionarjev, ki jim ni vseeno za prihodnost našega planeta.

Je dolgoročna naložba, zato si je z njo mogoče ustvariti energetsko neodvisnost in zagotoviti nizko ceno električne energije za čas življenjske dobe sončne elektrarne.

Kdo lahko postavi sončno elektrarno in katera dovoljenja potrebuje ?

Elektrarno lahko postavi vsaka pravna ali fizična oseba, pri tem pa mora spoštovati predpise o graditvi objektov.

Za gradnjo elektrarne v osnovi potrebujete gradbeno dovoljenje. Če želite postaviti elektrarno z močjo večjo od 1 MW, potrebujete pred gradbenim dovoljenjem še energetsko dovoljenje. Energetsko dovoljenje vam izdajo na ministrstvu pristojnem za energijo. To je potrebno zaradi potencialnega vpliva velike elektrarne na obstoječi elektroenergetski sistem.

Za manjše elektrarne pod 1MWp, ki se gradijo v okviru že postavljenih objektov, gradbeno dovoljenje ni potrebno. Takšna gradnja se uvršča med investicijsko vzdrževalna dela po uredbi o dopolnitvah uredbe o energetski infrastrukturi izdani v UL št.75/2010 z dne 24. 9. 2010.

Investitor mora pred gradnjo vložiti zahtevo za izdajo soglasja za priključitev elektrarne na elektroenergetsko omrežje.

Kako približno ocenimo količino proizvedene elektrike iz načrtovane sončne elektrarne ?

Vzamemo povprečni energetski donos v Sloveniji 1050 kWh/kWp in ga pomnožimo s predvideno močjo sončne elektrarne v kWp. Rezultat je letna proizvodnja električne energije v kWh.

Na primer, elektrarna vršne moči 10 kWp bo v Sloveniji predvidoma, na leto proizvedla 10 kWp*1050 kWh/kWp=10.500 kWh električne energije.

Ekonomsko finančna vprašanja o sončnih elektrarnah Tehnična vprašanja o sončnih elektrarnah